GWARANCJA

 1. Wykonawca zapewnia dobrą jakość i sprawne funkcjonowanie Mebli pod warunkiem zachowania prawidłowych zasad ich użytkowania przedstawionych w niniejszym punkcie.
 2. Wykonawca odpowiada za wady powstałe z przyczyn tkwiących w Meblach, to jest za wady materiałowe i technologiczne Mebli, które ujawniają się w okresie od wydania Mebli Zamawiającemu do upływu okresu gwarancji.
 3. Niniejsza gwarancja nie wyłącza i nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów rękojmi za wady rzeczy.
 4. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daty odbioru Mebli.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu informacji dotyczących:
  – materiałów z jakich wykonany jest dany mebel,
  – zasad konserwacji,
  – funkcjonowania akcesoriów meblowych, które wprawiane są w ruch podczas użytkowania.
 6. Gwarancja obowiązuje w miejscu montażu Mebli.
 7. Gwarancja jest udzielana pierwszemu nabywcy Mebli (Zamawiającemu), który zamówił Meble bezpośrednio od Wykonawcy.
 8. Warunkiem realizacji przez Wykonawcę świadczeń gwarancyjnych jest pisemne lub mailowe zgłoszenie reklamacji. Wykonawca ustosunkuje się do reklamacji i podejmie decyzję w sprawie jej zasadności w terminie 7 dni od dokonania zgłoszenia.
 9. Jeżeli po przyjęciu reklamacji Wykonawca uzna za konieczne dokonanie oględzin Mebli w celu jej rozpatrzenia, przeprowadzi oględziny w terminie telefonicznie uzgodnionym z Zamawiającym. Wykonawca ustosunkuje się do reklamacji i podejmie decyzję w sprawie jej zasadności w terminie 7 dni od dokonania oględzin.
 10. Zamawiający zobowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w ramach korzystania z Mebli.
 11. Gwarancją nie są objęte:
  – efekty niewłaściwych prób czyszczenia materiałów, powierzchni lakierowanych czy też surowych,
  – zróżnicowane zużycie spowodowane nierównomierną eksploatacją,
  – różnice twardości i wysokości pojedynczych elementów, podzespołów uwarunkowane rozwiązaniami konstrukcyjnymi,
  – różnice w strukturze i odcieniu naturalnych i barwionych elementów drewna,
  – cechy mebli takie jak zapach świeżości użytych do produkcji mebli materiałów oraz wydawane przez konstrukcję mebli dźwięki (trzeszczenie, skrzypienie), będące wynikiem sezonowania i układania się konstrukcji,
  – uszkodzenia mechaniczne już po odbiorze,
  – uszkodzenia lub usterki mebli wynikające z przyczyn zewnętrznych tj. innych niż wady materiałowe lub wykonawcze, w szczególności uszkodzeń mechanicznych, będących następstwem niewłaściwego lub nieostrożnego obchodzenia się z meblami (w postaci przypalenia, zalania, zanieczyszczenia mebli itp.) lub uszkodzeń spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi.
 12. Ograniczenie uprawnień z gwarancji następuje w przypadku, gdy:
  – ktokolwiek dokona uszkodzeń Mebli na skutek użytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem lub nieprzestrzegania konserwacji lub nieostrożnego przenoszenia, przesuwania lub przewożenia Mebli,
  – Mebel zostanie postawiony w odległości mniejszej niż 1,5 m od źródeł ciepła,
  – niezapewnione zostaną właściwe warunki w pomieszczeniach tj.: temperatury od 15 st. C. Do 40 szt. C. oraz wilgotności od 40-70%.