Regulamin sklepu drewpus.pl

Sklep internetowy DREWPUS prowadzący działalność pod adresem internetowym drewpus.pl prowadzony jest przez Drewpus Sylwester Pustelnik, Tenczyn 118, 32-433 Tenczyn, NIP  681-208-14-40

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.drewpus.pl
 4. Sklep internetowy DREWPUS – serwis internetowy dostępny pod www.drewpus.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Drewpus Sylwester Pustelnik a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 7. Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz 827 ze zm.).
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

Zasady z korzystania ze sklepu internetowego.

 1. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.
 2. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą:
  1. Przez stronę: www.drewpus.pl poprzez „koszyk”, gdzie Kupujący podaje dane kontaktowe, wskazuje zamawiane towary i wybiera formę płatności,
  2. Formularza, dostępnego na stronie kontakt.
  3. Telefonicznie 791 573 803
  4. Mailowo: kontakt@drewpus.pl
 4. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. Zobacz Polityka Prywatności

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

  1. Celem przeprowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie wymagane jest poprawne działanie sieci Internet, używanie przeglądarki internetowej, w tym w ramach urządzeń mobilnych oraz posiadanie aktywnego konta na wybranym adresie poczty e-mail.
  2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.drewpus.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  3. Sklep umożliwia nabywanie produktów i usług przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
  5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  6. Aby sfinalizować zamówienie Klient jest proszony o podanie wszystkich niezbędnych danych, potrzebnych do zrealizowania zamówienia tj.
   a) imię i nazwisko / nazwa firmy
   b) adres dostawy
   c) e-mail
   d) telefon kontaktowy
   e) NIP – w przypadku prośby o fakturę VAT.
  7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   a) przedmiotu zamówienia,
   b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
   c) wybranej metody płatności,
   d) wybranego sposobu dostawy.
  8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
  9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Drewpus Sylwester Pustelnik Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  10. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  11. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
  12. Realizacja zamówienia rozpoczyna się: a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia, b) w przypadku zamówień płatnych przelewem, płatności elektronicznych, płatność tradycyjnym przelewem – po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowych Sprzedającego.
  13. Przed złożeniem zamówienia Kupujący powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.
  14. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

Dostawa i Transport

 1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych, zawierają podatek bez kosztów przesyłki. Koszty przesyłki, doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient. Ceną ostateczną, wiążącą Właściciela i Klienta jest cena produktu podana w ofercie w chwili składania zamówienia przez Klienta.
  Rodzaje i ceny dostaw:
  a) INPOST: 35-45 złotych / czas dostawy 2-4 dni robocze
  b) DHL: 220 złotych / czas dostawy 2-4 dni robocze
  c) odbiór osobisty w sklepie w Tenczyn 118 32-433 Tenczyn
 2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, które szczegółowo wyszczególnione są w zakładce Dostawa i zwroty) udostępniana jest w Podsumowaniu Zamówienia na stronie sprzedażowej produktu oraz w potwierdzeniu zamówienia.
 3. Dostawa Towarów odbywa się zarówno na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej jak i Państw Europy oraz wybranych krajów położonych na pozostałych kontynentach pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 4. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską.
 5. Termin realizacji dostawy dla zamówień z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi maksymalnie cztery dni robocze liczone od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia. Dla zamówień z dostawą poza granice Rzeczypospolitej termin dostawy podany jest przy informacji dotyczącej formy dostawy oraz kraju destynacji.
 6. Klientowi wraz z przesyłką zostanie przekazany wydruku potwierdzenia i specyfikacji Zamówienia oraz dowód sprzedaży. Na wyraźne życzenie Klienta może być wystawiona faktura VAT.

Metody  płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  a) przelewem na numer konta bankowego ING Bank Śląski: 33 1050 1445 1000 0092 7744 2522;
  b) płatnością w systemie Przelewy24;
  c) gotówką w momencie odbioru przesyłki od kuriera
  d) gotówki w momencie o odbioru produktu w siedzibie firmy

Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub mailem na adres KONTAKT@DREWPUS.PL ,
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: DREWPUS SYLWESTER PUSTELNIK
  TENCZYN 118,
  32-433 TENCZYN.
 3. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep zwróci Klientowi  koszt towaru, oraz koszt transportu przesyłki (w pierwszą stronę do klienta), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym został zwrócony towar. Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony uzgodnią inaczej.
 5. Koszt zwrotu przedmiotu w 100% ponosi Klient

Polityka zwrotów i reklamacji

 1. W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamacje w oparciu o:
  a) regulacje przewidziane przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), w przypadku gdy produkt jest niezgodny z umową,
  b) regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.
 2. Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest do poinformowania sklepu mailem na adres KONTAKT@DREWPUS.PL, a następnie procedować zgodnie z otrzymanymi informacjami.
 3. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust a) Klient ma prawo wnioskować o doprowadzenie produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 4. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust b) Klient ma prawo od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sklep niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sklep lub naprawiana, chyba, że wady są nieistotne.
 5. Sklep odpowiada za niezgodność produktu konsumpcyjnego z umową (art 1 ust a), jedynie w przypadkach i na warunkach określonych prawem.
 6. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie rękojmi (art 1 ust b), w przypadkach i na warunkach określonych prawem.
 7. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z kompletnym, reklamowanym produktem.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją.
 10. Koszty przesyłki reklamowanego produktu w przypadku uznania reklamacji zostaną zwrócone Klientowi w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji.

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych – Czytaj tutaj

Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2001 Nr 144 poz. 1204) przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami wynikającymi z ingerencji osób trzecich. Sprzedający nie ma wpływu na działanie i dostępność Internetu. Kupujący dokonujący płatności przy użyciu „płatności elektronicznych” powinien w sposób szczególny chronić informacje przed ich ujawnieniem osobom trzecim.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu z istotnych przyczyn tj. zmiana przepisów prawa.